Privātuma politika

MĀRKETINGA PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS –
par “Open Olpha” un pasākumiem

Vispārīgā informācija

 1. Šīs privātuma atrunas (turpmāk - Atruna) mērķis ir atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk - VDAR) 12. un 13.pantam sniegt informāciju veselības aprūpes speciālistam (turpmāk - VAS) par akciju sabiedrības “Olpha”, reģistrācijas Nr.40003007246 (turpmāk - Sabiedrība), veikto VAS personas datu apstrādi šāda procesa ietvaros:
  - portāla VAS “Open Olpha” (turpmāk - Portāls) darbība;
  - pasākuma VAS, piemēram, seminārs, vebinārs, konference (turpmāk - Pasākumi), norises nodrošināšana;
  - Sabiedrības saziņa ar VAS par Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu izplatītajiem produktiem un organizētajiem Pasākumiem.
 2. Sabiedrība augstu vērtē personas datu aizsardzības prasības un ar Atrunu sniedz informāciju, lai nodrošinātu iespēju VAS saprast, kas, kāpēc un kādā veidā tiek darīts ar VAS iesniegtajiem personas datiem.
 3. Atrunā lietotais termins - “pārzinis”, “apstrādātājs”, “personas dati”, “apstrāde”, “datu subjekts” ir lietoti tādā nozīmē, kā tie definēti VDAR 4.pantā.

Pārzinis

 1. Pārzinis – akciju sabiedrība “Olpha”. Pārziņa kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:
  - juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
  - e-pasta adrese: dataprotection@olainfarm.com;
  - tālruņa Nr.+371 28327856.

Personas datu ieguves avots

 1. Sabiedrība personas datus iegūst no paša datu subjekta (VAS), kad, piemēram, VAS piesakās uz informācijas no Sabiedrības saņemšanu, izveido kontu Portālā, reģistrējas un ierodas uz Pasākumu, komunicē ar Sabiedrību. VAS personas dati iegūti no datu subjekta (VAS) arī tajā gadījumā, kad, pamatojoties uz VAS lūgumu, piemēram, ar Sabiedrību komunicē, kontu Portālā izveido un reģistrāciju uz Pasākumu VAS vārdā veic cita persona. Šī persona ir pilnībā atbildīga un nodrošina, ka viņai ir tiesības atbilstoši VDAR VAS personas datus iesniegt Sabiedrībai saskaņā ar Atrunu, un viņas pienākums ir sniegt VAS Atrunā ietverto informāciju.

Apstrādāto personas datu veids

 1. Apstrādāto personas datu apjoms var atšķirties, atkarībā no apstrādes nolūka. Sabiedrība var apstrādāt šādus VAS personas datus:
  - vārds, uzvārds;
  - e-pasta adrese, tālruņa numurs;
  - lietotāja vārds un parole piekļūšanai pie Portāla;
  - informācija par specialitāti;
  - informācija par darba vietu;
  - informācija par Pasākumiem, kuros VAS piedalās, piedalījies vai plāno piedalīties (veikta reģistrācija), VAS iegūtie tālākizglītības punkti Pasākumu apmeklēšanas rezultātā;-
  - informācija, kas ietverta VAS un Sabiedrības komunikācijā, kura notiek Portālā, Pasākumu laikā vai, izmantojot e-pastu, tālruņa numuru;
  - pasākumu, tai skaitā tiešsaistes Pasākumu, norises video un audio ieraksts, kuru Sabiedrība var veikt, lai Pasākumu norises ierakstu darītu pieejamu citiem VAS izglītošanās nolūkā. Līdz ar to var tikt apstrādāta informācija par VAS dalību Pasākumos, par VAS uzdoto jautājumu, citu rīcību Pasākumu laikā.
  - informācija par VAS darbībām Portālā (piemēram, informācija, kad konts izveidots, kad notikusi pieslēgšanās un atslēgšanās no konta, no kādas IP adreses konts ir izmantots, informācija, cik ilgs laiks pavadīts Portālā).

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Sabiedrība personas datu apstrādi veic, lai nodrošinātu iespēju VAS pieteikties uz Pasākumiem, piedalīties izraudzītajos Pasākumos un saņemt apliecinājumu, tālākizglītības punktus par dalību Pasākumos (ja konkrēto Pasākumu formāts paredz šāda apliecinājuma izsniegšanu un tālākizglītības punktu piešķiršanu) un, lai Sabiedrība varētu apliecināt VAS dalību Pasākumos.
 2. Sabiedrība var sazināties ar VAS, izmantojot Portāla kontā pieejamos saziņas veidus vai VAS norādīto e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, lai VAS sniegtu informāciju par:
  - konta darbību (piemēram, par izmaiņām/uzlabojumu/tehnisku problēmu Portālā);
  - pasākumu norisi, uz kuru VAS reģistrējies;
  - citiem aktuāliem Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu Pasākumiem un Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu izplatītajiem produktiem (tai skaitā par produktu lietošanu, iepakojumu, devu, papildinājumiem, izmaiņām aprakstā, lietošanas instrukcijā), kā arī, lai vienotos par iespēju tikties saistībā ar šiem produktiem.
 3. Sabiedrība var sazināties ar VAS, izmantojot Portāla kontā pieejamos saziņas veidus vai VAS norādīto e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, ja šāda saziņa nepieciešama VAS iniciētā pieprasījuma, jautājuma atrisināšanai.
 4. Sabiedrība var saglabāt un analizēt informāciju par VAS specialitāti, darba vietu, Pasākumiem, uz kuriem VAS veicis reģistrēšanos vai kurus apmeklējis, Sabiedrības nosūtīto informāciju VAS, lai izveidotu pēc iespējas VAS interesēm atbilstošāku saturu informācijai, kuru Sabiedrība plāno nosūtīt VAS.
 5. Sabiedrība var saglabāt un izmantot informāciju par VAS darbībām Portālā, lai nodrošinātu Portāla darbību un drošību.
 6. Atrunas 6.8.apakšpunktā noteikto Pasākumu norises ierakstu Sabiedrība var izveidot un nodrošināt pieeju šim ierakstam citam VAS, Sabiedrības sadarbības partnerim VAS izglītošanas nolūkā.
 7. Sabiedrība personas datus citā nolūkā, kas nav noteikts Atrunā, veic tikai tad, ja šāda personas datu apstrāde noteikta ārējā normatīvajā aktā vai datu subjekts piekritis šādai apstrādei, vai datu apstrāde atbilstoši VDAR savietojama ar sākotnējo nolūku.

Personas datu apstrādes pamatojums

 1. Personas datu apstrāde, kas norādīta Atrunas 7. - 12.punktā, tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata (VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Šādu personas datu apstrādes gadījumā Sabiedrība ir izvērtējusi un nodrošina samērīgumu starp Sabiedrības leģitīmajām interesēm un datu subjekta tiesībām un brīvībām. Sabiedrībai šīs personas datu apstrāde nepieciešama šādu leģitīmo interešu aizsardzībai:- Sabiedrības komercdarbības veikšana;
  - Izglītošanās iespēju VAS nodrošināšana;
  - Sabiedrības komercdarbības attīstīšana, analizēšana un plānošana;
  - Sabiedrības, tās grupas uzņēmumu tēla, produktu, pasākumu VAS popularizēšana;
  - Informācijas iegūšana no VAS par Sabiedrības, tās grupas uzņēmumu produktiem, lai nepieciešamības gadījumā veiktu uzlabojumus, izmaiņas;
  - Pozitīvas sadarbības un komunikācijas ar VAS īstenošana;
  - Juridisko un cita veida risku, piemēram, riski informācijas drošības jomā, pārvaldīšana;
  - Citas Atrunā norādītās intereses un nolūki.
 2. Personas datu apstrāde, kas norādīta Atrunas 8.3.apakšpunktā, var tikt veikta uz VAS piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).
 3. Sabiedrībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var būt pienākums personas datus sniegt vai iegūt no ārējos normatīvajos aktos noteiktas iestādes, piemēram, Valsts policija, tiesa. Šādas personas datu apstrādes pamats un nolūks izriet no VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkta.
 4. Personas dati netiek izmantoti automatizēta lēmuma pieņemšanai VDAR 22.panta izpratnē.

Personas datu saņēmējs

 1. Sabiedrība var nodot personas datus savam apstrādātājam – tā nav trešā persona, bet ir komersants vai indivīds, kurš personas datus apstrādā Sabiedrības vārdā un uzdevumā, pamatojoties uz konkrētu Sabiedrības norādījumu. Apstrādātājam ir saistošs pienākums nodrošināt personas datu drošību un atļauts personas datus izmantot tikai Sabiedrības noteiktās darbības un nolūka sasniegšanai. Piemēram, Sabiedrība var izmantot apstrādātāju, lai tas nodrošinātu personas datu glabāšanu, Sabiedrības noteiktās informācijas nosūtīšanu Sabiedrības noteiktam saņēmējam. Sabiedrība, izmantojot apstrādātāja pakalpojumus attiecībā uz personas datu glabāšanu, var nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Šādā situācijā personas datu nodošana un aizsardzība tiek nodrošināta, ar apstrādātāju (ar personas datu saņēmēju) noslēdzot līgumu, kas atbilst Eiropas Komisijas pieņemtajai standarta datu aizsardzības klauzulai.
 2. Sabiedrībai var rasties pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus nodot valsts un/vai pašvaldību institūcijai, kas veic Sabiedrības vai VAS darbības uzraudzību vai kurai Sabiedrības rīcībā esošā informācija nepieciešama savu pienākumu izpildei.
 3. Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, personas datus var nodot vai darīt pieejamus savam profesionālās darbības konsultantam.
 4. VAS dalība un rīcība Pasākumos var sniegt informāciju par VAS dalību Pasākumos citam Pasākumu dalībniekiem un citam VAS, kuram Sabiedrība var nodrošināt pieeju Atrunas 6.8.apakšpunktā norādītajam Pasākumu norises ierakstam. Atrunas 6.8.apakšpunktā norādītais Pasākumu norises ieraksts VAS izglītošanas nolūkā var tikt izvietots Sabiedrības interneta vietnē vai Sabiedrības sadarbības partnera (tai skaitā cita pārziņa) interneta vietnē.

Personas datu apstrādes ilgums

 1. Sabiedrība personas datus atbilstoši VDAR glabā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami likumīga nolūka sasniegšanai. Pēc likumīgā nolūka sasniegšanas personas dati tiek dzēsti, anonimizēti vai iznīcināti.
 2. Sabiedrība pārtrauks sūtīt VAS informāciju par Pasākumiem un Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu izplatītajiem produktiem Atrunas 8.3.apakšpunktā norādītajā gadījumā, ja VAS to lūgs. Sabiedrība dzēsīs personas datus no VAS konta Portālā, slēgs pieeju kontam un pārtrauks šos personas datus izmantot, ja VAS to lūgs vai, ja VAS neizmantos kontu ilgāk kā piecus gadus.
 3. Atrunas 6.8.apakšpunktā noteiktais Sabiedrības sagatavotais Pasākumu norises ieraksts var tikt saglabāts un nodrošināta tā pieejamība VAS līdz Pasākumu ietvaros sniegtā izglītojošā informācija vairs nav aktuāla. Sabiedrība regulāri novērtē Pasākumu ieraksta aktualitāti.
 4. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, personas dati tiek glabāti tik ilgi, līdz piekrišana tiek atsaukta, ja konkrētās piekrišanas gadījumā nav noteikts īsāks termiņš vai, ja apstrādes turpināšanai pēc piekrišanas atsaukšanas nepastāv cits tiesiskais pamats. Piemēram, ja VAS atsauc savu piekrišanu saņemt no Sabiedrības informāciju par tās un tās grupas uzņēmuma izplatītajiem produktiem un Pasākumiem, Sabiedrība, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, var saglabāt VAS personas datus līdz pieciem gadiem pēc piekrišanas atsaukšanas, lai nodrošinātu, ka šim VAS vairs netiek lūgts sniegt piekrišanu.
 5. Personas datus, kas Sabiedrībai nepieciešami, lai tā pierādītu savu saistību izpildi, Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, var glabāt pēc tam, kad VAS pieprasījis personas datu apstrādes pārtraukšanu, bet, ievērojot vispārējo prasības noilguma termiņu - 10 gadi atbilstoši Latvijas Republikas likumā “Civillikums” noteiktajam vai trīs gadi saskaņā ar Komerclikumu, vai cits termiņš, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteikto termiņu prasības celšanai/pieteikuma iesniegšanai. Ja par Sabiedrības saistību izpildi radīsies strīds vai tiks uzsākta pārbaude, personas dati var tikt saglabāti līdz pilnīgai strīda atrisināšanai vai pārbaudes pabeigšanai.

Datu subjekta – VAS – tiesības un informācija par izmaiņām Atrunā

 1. Datu subjektam ir šādas tiesības:
  - Lūgt Atrunas kopiju, papildu informāciju, paskaidrojumus par Atrunā ietverto informāciju un Sabiedrības veikto personas datu apstrādi;
  - Lūgt no Sabiedrības apstiprinājumu, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
  - Lūgt Sabiedrībai piekļuvi pie saviem personas datiem;
  - Lūgt Sabiedrībai pārtraukt sūtīt VAS informāciju par Pasākumiem un Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu izplatītajiem produktiem;
  - Lūgt Sabiedrībai prsonas datu dzēšanu no VAS konta un slēgt šo kontu;
  - Iebilst pret Sabiedrības veikto personas datu apstrādi (piemēram, iebilst pret apstrādi, kas tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata, ja datu subjekts uzskata, ka šī apstrāde nav samērīga), lūgt Sabiedrībai personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu;- Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt;
  - Lūgt personas datu pārnesamību VDAR 20.pantā noteiktajā kārtībā, ja personas datu apstrāde tiek veikta uz datu subjekta piekrišanas pamata.
 2. Minētās datu subjekta tiesības detalizētāk regulētas VDAR 12. - 21.pantā. Šīs tiesības nav absolūtas, un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Sabiedrībai ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Sabiedrība norāda uz pārliecinošu leģitīmu apstrādes iemeslu, kas ir svarīgāks par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
 3. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjektam ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: dataprotection@olainfarm.com vai nosūtot vēstuli uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, adresējot to akciju sabiedrībai “Olpha”.
 4. Sabiedrības darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai jautājumus, Sabiedrība aicina datu subjektu vispirms sazināties ar Sabiedrību. Kā arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (inspekcijas kontaktinformācija pieejama interneta vietnē: www.dvi.gov.lv).
 5. Sabiedrībai ir tiesības veikt izmaiņas Atrunā, ja tās ir atbilstošas VDAR. Datu subjektam tiek nodrošināta pieeja aktuālajai Atrunas redakcijai.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)